s c h é i   f e i e r d e e g

an ee ganz gudde start an dat neit joer 2021 fir iech an är famill

wënschen iech  

f r e i  ( R a u m )  a r c h i t e k t e n

 

grousse  m e r c i  un iech fir déi gudd zesummenaarbecht a

fir ärt vertrauen

speziell an dësem joer wou daach

villes anescht war wéi gewinnt!

 

 

amplaz engem kaddo de fin d´année ënnerstëze mir dëst joar

Trisomie 21 Lëtzebuerg a.s.b.l

& ALAN - Maladies Rares LU mat engem don

 

Ee ganz grousse MERCI un d´Team vum BLÉI vum SÉI

fir di super Zesummenaarbecht!